Gizlilik Politikası

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ, KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

Aşçıoğlu Grup Şirketleri (“AŞÇIOĞLU”) olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Aşçıoğlu İnşaat Taahhüt Turizm Ticaret Anonim Şirketi Veri Sorumlusu sıfatıyla ve sınırlı ve ölçülü bir şekilde sizlerden talep edilen her türlü kişisel verilerinizin güvenliği göz önünde bulundurularak, Aşçıoğlu olarak hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Aşçıoğlu ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde ve mevzuata uygun şekilde kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda yurtiçinde ve yurtdışında ilgili kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’ da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kullanıcı/Kullanıcılar, Aşçıoğlu’ na ait web sitesi üzerinden herhangi bir iş başvurusu, dilek/öneri bildirimi, siteye üyelik ve benzeri eylemler gerçekleştirdikleri takdirde, web sitesine konu hizmetlerin ifa edilebilmesi için tarafımızla paylaşacakları ad, soyad, e-posta, telefon numarası, adres bilgileri, finansal bilgiler ve benzeri kişisel verilerini 6698 Sayılı KVKK 5. madde 1. fıkra ve yine 6. madde 2. fıkra uyarınca tamamen kendi istek ve açık rızaları ile paylaştıklarını; bu verilerin kendilerini tanıtmak, yaptıkları başvuru, öneri veya şikayetleri değerlendirebilmek amacıyla kendilerinden talep edildiğini kabul etmekte; ayrıca web sitemizde yer sağlayıcı olarak trafik bilgilerinin işlenmesine muvafakat etmektedir.

KVKK 3. ve 7. maddeler uyarınca, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işlenme faaliyetleri işbu Kullanım Koşulları ve Gizlilik hükümlerine bağlı olmaksızın gerçekleştirilecektir.

Ayrıca KVKK 5 ve 8. maddeler uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde, Aşçıoğlu, kişisel verileri Kullanıcıların ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Aşçıoğlu, Kullanıcıların websitesindeki davranışlarını tarayıcıda bulunan cookie / çerez kullanmak suretiyle ilişkilendirebilme, üçüncü kişiler tarafından sunulan analiz hizmetleri kapsamında işlenmesi amacıyla ve sadece bu analiz hizmetlerinin gerektirdiği ölçüde kullanılması amacıyla üçüncü kişilere bu verileri iletebilme hakkını saklı tutar.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
Aşçıoğlu tarafından, kişisel verileriniz sözlü, yazılı ya da elektronik ortamlarda ilgili birimleri, ofisleri, Aşçıoğlu Grup Şirketleri, internet siteleri, internet uygulamaları, mobil uygulamalar yolu ile diğer hizmetler, işletmeleri tarafından yapılabilecek farklı ticari faaliyetler ve sözleşmelerle ilgili olarak daha iyi hizmet verebilmek; akdedilen sözleşmelerin gereğini yerine getirmek; sunduğu hizmetleri iyileştirmek/geliştirmek; yeni hizmetleri tanıtmak ve bilgilendirmek; planlama; raporlama; iş geliştirme; istatistik; veri tabanı oluşturma; pazar araştırması; müşteri memnuniyeti çalışmaları; güvenliğin sağlanması için ilgili mevzuata uygun bir şekilde otomatik ya da otomatik olmayan yollarla toplanabilecektir. Kurumumuzun ve Kurumumuz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir. Kullanıcı/Kullanıcıların ayrıca onay vermesi halinde, kişisel verileri Aşçıoğlu ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından pazarlama yapmak amacıyla işlenebilecek, saklanabilecek, üçüncü kişilere iletilebilecek; bu bilgiler üzerinden çeşitli uygulama, ürün ve hizmetlerin tanıtımı, bakım ve destek faaliyetleri hususlarında Kullanıcı/Kullanıcılar ile iletişime geçilebilecektir.

Kişisel Verilerin Paylaşımı
Aşçıoğlu tarafından toplanan kişisel veriler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde yer alan düzenlemelere uygun olacak şekilde, verilen hizmetler ve yapılan sözleşmeler çerçevesinde ilgili Bakanlıklar, SGK, yargı mercileri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer yetkili kamu kurumlarına, iş ortaklarına, verdiği hizmetlerin devamını sağlamak amacı ile sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu gerçek ya da tüzel kişilere, tedarikçilere, hukuki ve mali danışmanlara, denetçilere, çağrı merkezi yetkililerine, Aşçıoğlu Grup Şirketleri ve yurtiçi/yurtdışı iştiraklerine, şirket yetkililerine, hissedarlarına, faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı, işbirliği yaptığı veya program ortağı kuruluşlara ve yurtiçi/yurtdışı bankalar ve diğer üçüncü kişilere söz konusu hizmetlerin temini ile sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir.

Kullanıcı/Kullanıcılar, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak, kişisel verilerinin bahsi geçen üçüncü kişiler tarafından dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularında saklanabileceğini; bu hususa peşinen muvafakat ettiğini kabul etmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kişisel Veri Sahibi, Aşçıoğlu’ na yazılı olarak başvurarak, kendisi ile ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme; kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgileri talep etme; kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen hakları kullanmak için Kişisel Veri Sahibi, kimliğini tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’ nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiği hakkına yönelik açıklamalarını içeren talebini; Dikilitaş Mahallesi, Hakkı Yeten Caddesi, BJK S. Seba Kompleksi Selenium Plaza No:10C Fulya, Beşiktaş, İstanbul adresine kimliğini tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilecek; noter kanalıyla veya KVKK’ da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilecek veya ilgili dilekçesini info@ascioglu.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilecektir.

Aşçıoğlu, talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak işlemlerin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınacaktır.

Kullanıcılar, kendileri tarafından Aşçıoğlu’ na sağlanmış olan bilgilerin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bilgilerini derhal güncelleyeceğini, aksi takdirde güncel olmayan bilgiler nedeniyle Aşçıoğlu’ nun herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını; ayrıca kişisel verilerinin Aşçıoğlu tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunmaları halinde Aşçıoğlu’ nun kendilerine taahhüt ettiği hizmetlerden tam olarak faydalanamayabileceğini, bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendilerine ait olacağını kabul etmektedir.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi
Aşçıoğlu, Kullanıcılar tarafından sağlanan kişisel verileri, sunduğu hizmetlerin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı süre boyunca saklayacaktır. Buna ek olarak, Aşçıoğlu, Şirket ve/veya Kullanıcı ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Kişisel Verilerin Güvenliğine İlişkin Önlemler, Taahhütler Ve Sorumluluk
Aşçıoğlu, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Politika’da ifade edilen şartlarda, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini; kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı; gerekli denetimleri yaptırmayı; Kullanıcılar hakkında elde ettiği kişisel verileri işbu Politika ve ilgili kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamamayı, işleme amacı dışında kullanmamayı taahhüt eder.
Site üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, Aşçıoğlu uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Değişiklikler
Aşçıoğlu, işbu 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Kişisel Verilerin Elde Edilmesi, Korunması Ve İşlenmesi Politikası hükümlerini, önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutmakta olup, güncel Politika, Kullanıcılara herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.

TR EN